Dyrking av blåskjell

Dyrking av blåskjell

Økologisk dyrking i hengekultur

Alle våre skjell er dyrket i hengekultur. Dette betyr at skjellene vokser på spesiallagde vertikale tau. Disse vertikale tauene er igjen festet i en horisontal bæreline som holdes flytende av blåser i overflata.

 

Veksttauene går typisk ned til ca. 5 meters dyp. Et typisk skjellanlegg består av 5 – 20 bæreliner, dekker et sjøareal på mellom 10 og 200 dekar og produserer mellom 50 og 150 tonn blåskjell per år.

 

Skjellene får all sin mat gjennom å filtrere planktonorganismer ut av vannet som passerer forbi.

 

Blåskjellyngel

Om våren når blåskjellene gyter settes det ut egne tau for å samle yngel (yngelsamlere). Blåskjellene lever de første ukene av sitt liv som larver i de frie vannmassene, før de finner et underlag å feste seg på og omdannes til skjell.

Restrømping

Etter rundt et år høstes skjellyngelen. Den er da ca. 1-2 cm lang. Yngelen blir så sortert og satt ut i sjøen igjen i en prosess som kalles restrømping. Restrømping innebærer at yngelen blir fylt i en bomullstrømpe sammen med et vekstbånd.

 

Når strømpen er satt i sjøen fester yngelen seg til vekstbåndet, og etter noen uker råtner bomullstrømpen bort. Denne prosessen gjør at vi kan kontrollere at det er en gunstig mengde blåskjell per meter vekstbånd, noe som gir høyere matinnhold i skjellene, mer homogen størrelse og raskere vekst.

 

Vokseperiode

Etter ca. 2 år på vekstbånd (3 år total produksjonstid) høstes skjellene. Skjellene blir sorterte ombord på høstefartøyene. Skjell som er under markedsstørrelse blir restrømpet ut i sjøen igjen, mens skjellene som er store nok blir transportert til pakkeri.

langsom vekst gir god smak

Norgeskjell henter råvarene fra skjellanlegg i Trøndelag og Nordland. I denne regionen gir erfaringsmessig langsom vekst i rent og friskt vann blåskjell med høyt matinnhold og ekstra god smak.

 

Bunnkultur

Unntaket fra denne dyrkemetoden er Snadder og Snaskums opprinnelige lokasjon i Strømmen. Om dette kan du les mer under historie.